Jonge boeren stimuleren om duurzaam
te investeren in hun bedrijf

 

Subsidieverordening POP3 Limburg
Paragraaf 3 (JOLA) Jonge Landbouwers, Provincie Limburg 2016. Opengesteld voor de periode van 1 maart 2016 tot
en met 15 april 2016. 
 
Met deze openstelling willen we jonge boeren stimuleren
om duurzaam te investeren in hun bedrijf. Het zal
voornamelijk gaan om de aanschaf van modernere installaties en machines waarmee de jonge landbouwer een achterstand kan inlopen. 
 
Vervanging door dezelfde goederen die al op het
bedrijf aanwezig waren, komen niet in aanmerking.
De modernisering moet bijdragen aan verbetering van
het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of
biodiversiteit.  Investeringen die alleen of hoofdzakelijk
gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van bedrijven komen niet in aanmerking.
 
Op onderstaande lijst zijn alleen investeringen opgenomen
die voldoen aan de minimale bijdrage aan de duurzaamheidsdoelen. De score per investeringscategorie
is bepaald op basis van de mate waarin de investering
bijdraagt aan de duurzaamheid (gericht op milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en dier-
gezondheid, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit) en de beleidsmatige voorkeur. De aanvragen worden gerangschikt
op de score van de investeringen. 

Indien een aanvraag uit meerdere investeringen bestaat
wordt de duurzaamheidsscore bepaald op basis van de gemiddelde score. Dit wil zeggen dat de score van de individuele investeringen bij elkaar worden opgeteld en gedeeld door het aantal investeringen. 
 
Voorwaarden
 
Lijst van duurzame investeringen
 
Investeringscategorie
 1. Zonnepanelen (score 6)
 2. Windmolen (score 4)
 3. Mestvergister (inclusief mestverwerkingsinstallatie als extra mogelijke kosten, levert geen extra score op) (score 6)
 4. Warmte kracht werkend op biomassa (score 6)
 5. Warmte kracht regulier, niet geschikt voor biomassa) (score 4)
 6. Kleine windturbine (zonder vergunning) (score 6)
 7. Systemen voor precisie bemesting en/ of gewasbescherming inclusief GPS/GIS apparatuur (score 8)
 8. Mestscheidingsinstallatie (inclusief mestverwerkingsinstallatie, levert geen extra score op) (score 6)
 9. Machines voor niet kerende grondbewerking (score 10)
 10. Machine voor spitten en zaaien tegelijk (score 10)
 11. GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden (score 7)
 12. Koematras, waterbed (score 6)
 13. Varkensvriendelijke vloeren (score 6)
 14. Open water voorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen e.d. (score 6)
 
Voor meer informatie over de investeringslijst >>
 
Als aanvrager moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:
 • u bent niet ouder dan 40 jaar; 
 • u heeft een erkend landbouwkundige opleiding of een gelijkwaardige opleiding afgerond; 
 • u heeft ten minste drie jaar werkervaring op een landbouwbedrijf; 
 • het betreft het eerste bedrijf waar u zich als bedrijfshoofd op een landbouwbedrijf heeft gevestigd; 
 • u beschikt, hetzij alleen, hetzij gezamenlijk met andere landbouwers, over daadwerkelijke, langdurige zeggenschap over het landbouwbedrijf. 
Indien u vergunningsplichtig bent voor één of meerdere investeringen dan kan er om een verklaring worden gevraagd. Mocht uit controles door RVO.nl blijken dat u hieraan niet heeft voldaan, dan kan dit een intrekking tot gevolg hebben.
 
Subsidieplafond
Het subsidieplafond voor deze openstellingsperiode
bedraagt € 708.572,00.
 
Aanvraag
De gegevens die de aanvraag moet bevatten kunt u terugvinden in de Subsidieverordening POP3 Limburg, artikel 1.7. Aanvragen worden ingediend via RVO.nl. U kunt uw aanvraag hier digitaal indienen. 
 
Om een aanvraag te kunnen indienen dient u te beschikken over een eHerkenningsmiddel. Hier vindt u meer informatie omtrent eHerkenningsmiddel.
 
Vragen
 1. Raadpleeg eerst de VRAAG-en-ANTWOORD-lijst
  op de RVO-website.
 2. Indien hier (nog) niet beantwoord:  
  Jola-pop3@prvlimburg.nl