Limburg investeert in schonere stallen

 

Als onderdeel van het provinciale programma
‘Limburgse Land en tuinbouw Loont’.
 
De Provincie Limburg heeft ruim 1,6 miljoen euro subsidie verleend aan veehouders die maatregelen treffen voor schonere stallen. 
 
Initiatiefnemers konden een aanvraag indienen via
de zogenoemde SILG-regeling dat staat voor Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2015.
De aanvragen zijn gericht op het realiseren van schonere stallen door het treffen van extra maatregelen om
de uitstoot van ammoniak, geur en fijn stof aanzienlijk
te verminderen. De projecten hebben betrekking op
nieuwbouw en bestaande stallen, zijn verspreid over
geheel Limburg en afkomstig uit de varkens-, pluimvee- en melkveehouderij. Veehouders hebben grote belangstelling getoond voor deze regeling die inmiddels is gesloten
omdat het beschikbare budget inmiddels overvraagd is.
Voor de zomer worden over de overige aanvragen
beslissingen genomen.
 
 
“De ruime belangstelling is een goed teken”, zegt gedeputeerde Patrick van der Broeck. “Er is bij boeren dus bereidheid om te investeren in maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Het gaat niet zomaar om het inpassen van bestaande technieken, maar om echt grensverleggende stalconcepten en technieken die leiden tot ‘nul emissies’.”
De projecten hebben betrekking op het op bedrijfsschaal toepassen van technieken die op dit moment in Nederland nog niet zo gangbaar zijn, maar waarmee in het buitenland positieve ervaringen zijn opgedaan. De aanvragen gaan onder andere over betrekking op wijzigingen in luchtwassers, inzet van plasmatechnologie en ultraviolet licht en toepassing van koeling in stallen.
 
Ondernemers investeren in grensverleggende vernieuwingen die naast effecten voor de bedrijfsvoering ook een positief effect hebben op de leefbaarheid in hun directe omgeving.
Zij spelen bewust in op de markt- maatschappelijke ontwikkelingen en zijn bereid tot kennisdeling en kennisoverdracht.